วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

Polar Colony

เมืองน้ำแข็ง มนุษย์โยกย้ายอารายธรรมความเจริญหาที่อยู่ใหม่ จากสภาพพื้นดินที่มีที่อยู๋อาศัยไม่พอจากการเกิด
ภัยธรรมชาติ