วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Test Studio lighting with Maya mentalRayTip: 
Mental Ray use shade MIP 
edit the "mentalrayCustomNodeClass.mel", by default it look like this 
search in X:\Autodesk\Maya20xx\scripts\others

// Internal MentalRay Nodes. Not meant to be used with Maya.
  int $enableMIPShaders = (`optionVar -query "MIP_SHD_EXPOSE"`== 1);


replace the value 1 by 0 like this one and save it

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555